Swishersx

<>

Bleeding Hollow

2v2 Rating 3v3 Rating RBG Rating
1238 2466 0

Character Achievements

None found.

Account Achievements

None found.

Alts

Aaronabyss
Afkunagi
Kexadelic
Kogu
Sainty
Subwaste
Topsidetimmy
Touchie
Tralmar
Tugdh
Uerba

Previous 3v3 Highest Ratings

Legion s5 Legion s6 Legion s7
2315 2229 2509

52%


3v3 History


2v2 History


RBG History